دوشنبه , سپتامبر 20 2021

بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در سال 1392

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1392. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از عملیاتهایی میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد عملیاتهای انجام شده توسط سازمان جیش العدل بیشتر از این موارد باشد.

متن بیانیه های فروردین ماه

متن بیانیه ماه اردیبهشت

متن بیانیه های ماه تیر

بیانیه های ماه شهریور

بیانیه های ماه مهر

بیانیه های ماه آبان

بیانیه های ماه آذر

بیانیه های ماه دی

بیانیه های ماه بهمن

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

مستندی درباره خیانتها و جنایتهای سرمچاران بر علیه مجاهدین سازمان جیش العدل

یکی از شیوه های بسیار پرکاربرد رژیم ولایت فقیه برای مهار دشمنانش درگیر کردن آنها …