دوشنبه , سپتامبر 20 2021

بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1393

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1393. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از عملیاتهایی میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد عملیاتهای انجام شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

بیانیه برای عملیات ماه فروردین

بیانیه عملیاتی ماه اردیبهشت

بیانیه های عملیاتی ماه شهریور

بیانیه های عملیاتی ماه مهر

بیانیه عملیاتی ماه آذر

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

مستندی درباره خیانتها و جنایتهای سرمچاران بر علیه مجاهدین سازمان جیش العدل

یکی از شیوه های بسیار پرکاربرد رژیم ولایت فقیه برای مهار دشمنانش درگیر کردن آنها …