دوشنبه , سپتامبر 20 2021

بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1396

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1396. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از عملیاتهایی میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد عملیاتهای انجام شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

بیانیه عملیاتی در ماه فروردین

بیانیه عملیات در ماه اردیبهشت

بیانیه تشریح حمله جدایی طلبان بلوچستان شرقی در همراهی با نیروهای سپاه پاسداران بر علیه سازمان جیش العدل

بیانیه عملیات در ماه بهمن

بیانیه عملیات در ماه اسفند

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

مستندی درباره خیانتها و جنایتهای سرمچاران بر علیه مجاهدین سازمان جیش العدل

یکی از شیوه های بسیار پرکاربرد رژیم ولایت فقیه برای مهار دشمنانش درگیر کردن آنها …