دوشنبه , سپتامبر 20 2021

مجموعه بیانیه های مناسبتی و موضوعی سازمان جیش العدل در طول سال 1397

مجموعه بیانیه های مناسبتی و موضوعی سازمان جیش العدل در طول سال 1397. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از مواضع سازمان جیش العدل میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد بیانیه های صادر شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

بیانیه سازمان جیش العدل به مناسبت تحویل سال شمسی

بیانیه های سازمان جیش العدل در ماه خرداد

بیانیه سازمان جیش العدل در ماه تیر

بیانیه ماه شهریور

بیانیه ماه آبان

بیانیه ماه آذر

بیانیه ماه بهمن

بیانیه های ماه اسفند

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

مستندی درباره خیانتها و جنایتهای سرمچاران بر علیه مجاهدین سازمان جیش العدل

یکی از شیوه های بسیار پرکاربرد رژیم ولایت فقیه برای مهار دشمنانش درگیر کردن آنها …