دوشنبه , سپتامبر 20 2021

شرکت در انتخابات رژیم از دیدگاه رهبر فقید جنبش مقاومت مردمی بلوچستان امیر عبدالمالک

دیدگاه های حکیمانه امیر عبدالماللک بلوچ رهبر فقید جنبش مقاومت مردمی بلوچستان درباره شرکت در انتخابات حکومت

رای دادن شما به معنی تائید حکومت ولایت فقیه است

از کسانی که میخواهند رای بدهند چند سوال میپرسم. کدام رئیس دولت به وعده های خود در حق اهل سنت و ملت بلوچ عمل کرده است؟ در طول ادوار مختلف انتخابات چه تحول مثبتی برای اهل سنت و ملت بلوچ ایجاد شده است؟

انتخابات یعنی رای شما به هر کاندیدای که باشد تائید رژیم است

شرکت در انتخابات خیانت به خون شهدایی است که توسط این رژیم به شهادت رسیده اند

شرکت کردن و شرکت نکردن یک نفر نیز در تحریم انتخابات تاثیر دارد چرا که یک ملت از افراد تشکیل میشود و یک دریا از قطره ها

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

لاله های وطن

نام و نام خانوادگی:رستم اربابینام پدر :رحیم بخشنام مستعار:صوفیتاریخ تولد:1365محل سکونت:سرباز – نصیرآبادتاریخ پیوستن به …