دوشنبه , سپتامبر 20 2021

بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1391

مجموعه بیانیه های های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1391. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از عملیاتهایی میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد عملیاتهای انجام شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

بیانیه عملیاتی ماه مهر

بیانیه های عملیاتی ماه آبان

بیانیه های عملیاتی ماه آذر

بیانیه های عملیاتی ماه دی

بیانیه های عملیاتی ماه اسفند

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

مستندی درباره خیانتها و جنایتهای سرمچاران بر علیه مجاهدین سازمان جیش العدل

یکی از شیوه های بسیار پرکاربرد رژیم ولایت فقیه برای مهار دشمنانش درگیر کردن آنها …