دوشنبه , سپتامبر 20 2021

بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1397

مجموعه بیانیه های عملیاتی سازمان جیش العدل در طول سال 1397. قابل توضیح است این بیانیه ها صرفا شامل آندسته از عملیاتهایی میشود که همکاران ما در شبکه عدل موفق به ثبت بیانیه آنها شده اند. از اینرو ممکن است تعداد عملیاتهای انجام شده توسط سازمان جیش العدل از این موارد بیشتر باشد.

بیانیه های مرتبط با عملیات در ماه اردیبهشت

بیانیه عملیات در ماه تیر

بیانیه عملیات در ماه مرداد

بیانیه های عملیات در ماه شهریور

بیانیه عملیات در ماه مهر

بیانیه عملیات در ماه بهمن

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

مستندی درباره خیانتها و جنایتهای سرمچاران بر علیه مجاهدین سازمان جیش العدل

یکی از شیوه های بسیار پرکاربرد رژیم ولایت فقیه برای مهار دشمنانش درگیر کردن آنها …