چهارشنبه , دسامبر 1 2021

اجازه تجزیه سرزمینمان را نخواهیم داد

دست ها و زبان هایی که برای دریدن بلوچستان در حرکت و تقلا هستند بدانند که برای استان ثمری جز آبادانی قبرستان ها نخواهند داشت. این یک هشدار نیست! بلکه یک خیرخواهی است برای افرادی که در زیر سایه امنیت کنونی استان در حال زندگی هستند!

مواضع پیشین سازمان در قبال پروژه تجزیه بلوچستان

21 خرداد 1399
6 مرداد 1400
پیام سربازان عدل در آذر 1399 پیرامون تقسیم بلوچستان

درباره shabakeadl

پیشنهاد ما به شما

تمام تبعات تقسیم بلوچستان بر عهده مجریان آن است

بسم الله الرحمن الرحیم گویا دستگاه ولایت فقیه عزم خود را برای تقسیم و یا …