یکشنبه , ژانویه 23 2022

جنگ پنهان/ نبرد امنیتی جنبش مقاومت جهادی بلوچستان با نهادهای امنیتی ولایت فقیه

حکومتهای خودکامه و ستمگر زمانی که با جنبش های عدالت خواه روبرو شوند مهمترین ابزاری که برای متوقف کردن این جنبش ها استفاده میکنند نهادهای امنیتی است. به عبارتی جنگ جنبش ها بیشتر از آنکه با بدنه اصلی حکومت باشد با نهادهای امنیتی است. و دیگر ارگانهای نظامی و اداری حکومت حکم ابزار نهادهای امنیتی را دارند.

قطعا یکی از پیچیده ترین ابعاد جنگ در منازعات بشر نبردهای امنیتی و اطلاعاتی است نوعی از نزاع که عموما کمتر افرادی از وقوع آنها مطلع میشوند. اما تاثیر گذاری شان بگونه ای است که گاها سرنوشت نبردهای بزرگ را بکلی تغییر میدهند.
عموما با وجود چنین تاثیر گذاری عمیقی طراحان و نهادهای مجری برای حفظ مصالح، بسیاری از چنین عملیاتهایی را نتنها تشریح بلکه حتی اعلام نمیکنند. مگر آنکه پس از گذر مدت کافی، آنهم زمانی که انتشار آنها کاملا بی خطر باشد.
سازمان جیش العدل تصمیم گرفته است با توجه به این سنت نهادهای امنیتی و همچنین “یشف صدور قوم المومنین” برای نخستین بار در طول دو دهه از مبارزات جهادی خود برخی عملیاتهای امنیتی صورت گرفته علیه حکومت ولایت فقیه را از حالت طبقه بندی خارج کرده و برخی از زوایای آنها را تشریح کند.

مسئول بخش اطلاعات و امنیت سازمان جیش العدل
ارایه جرئیاتی مختصر از برخی برنامه های نفوذ سازمان جیش العدل

درباره shabake

پیشنهاد ما به شما

این همه ذلت از برای ترک جهاد است

سازمان جیش العدل با عنایت به مبحث تربیت و آموزش فکری مبارزان عدل در کنار …